Inoxliner Elektrolyt Spezial Plus

Značka: Inoxliner
Varianta:
Dostupnost Skladem (2 ks)
Můžeme doručit do:
23.7.2024
Možnosti doručení
Kód: 2483011
1 163 Kč / ks 961 Kč bez DPH
Inoxliner Elektrolyt Spezial Plus
Značka: Inoxliner

Vysoce výkonný elektrolyt Spezial je vhodný pro velmi rychlé čištění a pasivaci nerezových svarů TIG, MIG/MAG a kompletních povrchů. Během několika sekund lze odstraňovat tepelně ovlivněné zóny, povrchovou korozi a nečistoty. Navíc je jej také možné použít pro leštění čímž získá nerezový povrch znovu svůj lesk. Při stejné operaci je upravený povrch z nerezové oceli pasivován a tím je zcela chráněn před vlivy prostředí. Dokonce i těžké svary MIG/MAG již nejsou problémem. 

 • velmi rychlé čištění
 • méně výparů (vyšší bod odpařování)
 • až o 25% nižší spotřeba (v porovnání se standardními čistícími elektrolyty)
 • koncentrovanější (1L = 1,6 kg)
 • pro čištění i leštění

Vhodný pro použití se všemi zařízeními Inoxliner pro elektrochemické čištění svarů. Aplikuje se stětcem z uhlíkových vláken. Dosahuje velmi intenzivního povrchového a hloubkového efektu, stejně jako zajistí přirozenou ochranu proti korozi (pasivace).

Elektrolyt Spezial nepoužívá toxické mořící chemikálie, jako jsou kyseliny sírové, soli, dusičnany a kyseliny fluorovodíkové, které rozkládají a ničí povrch nerezové oceli. Tento elektrolyt obsahuje kyselinou fosforečnou, lépe známou z potravinářského průmyslu, jako jsou nápoje typu cola (E338). Ty mohou být bez problémů zředěny do odpadních vod a chrání tak člověka a životní prostředí.

Aplikace

Štětec z uhlíkových vláken zcela ponořte do elektrolytu a pomalu přemisťujte na povrch, který má být ošetřen. Po čištění musí být elektrolyt úplně omyt dostatečným množstvím vody nebo neutrálním roztokem.

Nebezpečí

 • H290 Může být korozivní pro kovy.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
 • P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
 • P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P301 + P330 + P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
 • P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte].
 • P304 + P340 PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
 • P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P338 Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
 • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře/…
 • P390 Uniklý produkt absorbujte, aby se zabránilo materiálním škodám.

Příklad použití Elektrolytu Spezial s přístrojem Inoxliner UNO

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole: