BYMAT Elektrolyt C

Značka: BYMAT
Varianta:
Dostupnost Skladem (8 ks) Do 7 dní Zvolte variantu
Můžeme doručit do:
20.6.2024 1.7.2024 Zvolte variantu
Možnosti doručení
Kód: 2021DC 2025DC Zvolte variantu
984 Kč / ks 4 471 Kč / ks od 984 Kč / ks 813 Kč bez DPH 3 695 Kč bez DPH od 813 Kč bez DPH 98 Kč / 100 ml 89 Kč / 100 ml
BYMAT Elektrolyt C
Značka: BYMAT

Elektrolyt C značky BYMAT je kvalitní kapalina k čištění a pasivaci nerezových ploch a svarů. Tato kapalina je kompatibilní se stroji na čištění nerezu pro odstranění nerezi, zbarvení atd. beze zbytků a povrchových stop. Může být používán s filcem i s uhlíkovým štětcem. Ochranná pasivační vrstva proti korozi je poté ihned automaticky vytvořená (neplatí pro nízkolegované oceli).

Aplikace

Štětec z uhlíkových vláken zcela ponořte do elektrolytu a pomalu přemisťujte na povrch, který má být ošetřen. Po čištění musí být elektrolyt úplně omyt dostatečným množstvím vody nebo neutrálním roztokem.

Nebezpečí

Tento výrobek neobsahuje látky klasifikované jako nebezpečné při vdechování, v případě příznaků intoxikace však postiženou osobu přemístěte z oblasti expozice a poskytněte jí čerstvý vzduch. Pokud se příznaky zhorší nebo přetrvávají, vyhledejte lékařskou pomoc.

  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
  • P260: Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
  • P264: Po manipulaci se důkladně umyjte.
  • P280: Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P304+P340: POKUD DOJDE K VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  • P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

BYMAT je německá rodinná firma zaměřující se na čištění, leštění a pasivaci kovových povrchů. Od roku 1995 se Bymat GmbH stal jedním z předních německých výrobců čisticích a embosovacích strojů pro elektrochemické čištění, leštění a embosování nerezových ocelí na ekologické bázi, a vhodného příslušenství.

Weldpoint, s.r.o. se stal distributorem v České republice v roce 2023, a ve spolupráci s BYMAT a s využitím nejnovějších technologií nabízíme našim zákazníkům cenově výhodné, rychlé a efektivní způsoby čištění svarů. Naše vysoce kvalitní zařízení na čištění svarů rychle odstraňuje oxidy vzniklé během procesu svařování a obnovuje původní barvu materiálu ekologickým způsobem.