BWG Elektrolyt Speed

Značka: BWG
Varianta:
Dostupnost Zvolte variantu
Možnosti doručení
Kód: 300102 300103 Zvolte variantu
1 008 Kč / ks 4 592 Kč / ks od 1 008 Kč / ks 833 Kč bez DPH 3 795 Kč bez DPH od 833 Kč bez DPH
BWG Elektrolyt Speed
Značka: BWG

Elektrolyt Speed je kapalina k čištění a pasivaci nerezových ploch a svarů v jednom pracovním kroku. Odstraňuje zbarvení, povrchovou korozi atd. Nezanechává žádné zbytky. Může být používán s filcem nebo s uhlíkovým štětcem pro dosažení obzvláště intenzivní plochy a hlubokého vlivu. Ochranná pasivační vrstva proti korozi je ihned znovu vytvořena (neplatí pro nízkolegované oceli).

Elektrolyt Speed nepoužívá toxické mořící chemikálie, jako jsou kyseliny sírové, soli, dusičnany a kyseliny fluorovodíkové, které rozkládají a zničují povrch nerezové oceli. Tento elektrolyt obsahuje kyselinou fosforečnou, lépe známou z potravinářského průmyslu, jako jsou nápoje typu cola (E338).

Aplikace

Štětec z uhlíkových vláken zcela ponořte do elektrolytu a pomalu přemisťujte na povrch, který má být ošetřen. Po čištění musí být elektrolyt úplně omyt dostatečným množstvím vody nebo neutrálním roztokem.

Nebezpečí

  • H290 Může být korozivní pro kovy.
  • H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
Pokyny pro bezpečné zacházení
  • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  • P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
  • P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
  • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování
  • P308 PŘI expozici nebo podezření na ni: P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.

Nevyplňujte toto pole:

Značka BWG spadá do německé skupiny Schweisstechnik Oerlikon Wirth GmbH & Co. KG, která  podporuje své zákazníky v odvětví svařovací, řezací a pájecí techniky jako spolehlivý partner již více než 75 let. Všechny produkty, jsou kvalifikované a splňují požadavky certifikace dle DIN EN ISO 9001:2000. 

V roce 2023 akvizovala společnost MBInox, která byla v naší nabídce několik let, a měla velkou oblíbenost v sortimentu elektrochemického čištění a příslušenství. Značka BWG převzala recepturu elektrolytů a zachovala kvalitu těchto přípravků.